Controlling personalny

Bieżące wyzwania controllingu personalnego

Działy zarządzania zasobami ludzkimi muszą borykać się z wieloma wyzwaniami takimi jak: coraz większa mobilność kadr i związane z tym ryzyko rotacji, wzrastająca liczba składników wynagrodzeń, bonusów i innych elementów kosztowych związanych z pracownikiem, jak też ich zmienność w czasie. To sprawia, że coraz trudniej jest zarządzać wszystkimi tymi elementami oraz właściwie zaplanować koszty związane z utrzymaniem kadry.

Przygotuj zestaw kokpitów menedżerskich prezentujących w dopasowanych układach niezbędne wskaźniki dotyczące planów i wykonania wynagrodzeń, jak też innych danych kadrowych.

Narzędzia wsparcia controllingu personalnego

Podstawowym narzędziem pracy działów personalnych są systemy kadrowo-płacowe. Ograniczają się one jednak najczęściej do funkcji ewidencyjno-rozliczeniowych i trudno je efektywnie włączyć do grupowych procesów wspomagania decyzji planistycznych i zarządczych na poziomie całej organizacji. Stąd często w realizacji controllingu personalnego stosuje się też arkusze kalkulacyjnej. Te z kolei jednak nie zapewniają wystarczającego poziomu bezpieczeństwa danych, co ma szczególne znaczenie w przypadku newralgicznych danych kadrowo-płacowych oraz właściwej kontroli nad złożonymi procesami kalkulacji i zestawiania danych.

Jednym z głównych wyzwań procesów planowania personelu w wielu organizacjach jest poziom szczegółowości planów, jaki jest niezbędny dla zapewnienia właściwej precyzji informacji, co z kolei sprawia, że planowanie staje się procesem pracochłonnym, a tym samym uciążliwym i podatnym na błędy.

Dane kosztowe alokuj na poziomie pracownika tak aby zostały automatycznie skonsolidowane do planów syntetycznych w układzie rodzajowym kosztów, miejsc powstawania kosztów, projektów lub do innych, dowolnie przypisanych wymiarów.

Operuj nie tylko na miarach finansowych, ale też rzeczowych, zliczających liczbę przypisanych zasobów itp.

Kontrola, bezpieczeństwo i elastyczność we wsparciu controllingu personalnego

Dzięki naszym rozwiązaniom sprawnie zorganizujesz controlling personalny na poziomie całej swojej organizacji, zapewniając właściwy poziom bezpieczeństwa i kontroli nawet przy bardzo rozbudowanych modelach.

Łatwo zamodeluj strukturę kosztów na poziomie pracownika czy komórki organizacyjnej.

Przypisuj masowo właściwości do atrybutów kosztowych w oparciu o wybrane kryteria.

Najpierw zaplanuj niezbędne zasoby w oparciu o plany produkcyjne i normatywy efektywności, aby następnie płynnie przejść do uszczegółowienia według pracowników czy zespołów. Twórz procedury alokacji kosztów personalnych według zadanych kryteriów.

Twórz scenariusze i prognozy (forecast’y) dotyczące zmiany założeń w przyszłych okresach. Zestawiaj ze sobą dane z różnych wersji na różnych poziomach agregacji, śledząc wpływ na poszczególne wskaźniki i na różnych poziomach.

Miej ścisłą kontrolę nad dostępem określonych osób do określonych informacji na różnych poziomach agregacji i wyliczeń.

 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.