• Start
 • Rozwiązania
 • Kontroling / Zarządzanie Wydajnością - Performance Management
 • Controlling w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i energetyki cieplnej
 • Controlling w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i energetyki cieplnej

  Zapewnij kierownikom poszczególnych działów przyjazne i intuicyjne narzędzie do budżetowania przychodów i kosztów w swoim dziale dowolnymi metodami, w oparciu o dane historyczne czy z zastosowaniem rozkładów wskaźnikowych, poprzez określanie oczekiwanych odchyleń czy wskazanie docelowych wartości. Dzięki wygodnemu, dopasowanemu narzędziu budżetowania nie pozwolisz, aby proces budżetowania był dla nich zbyt żmudny, skomplikowany i tym samym nadto absorbujący.

   

   

  Raportuj realizację wykonania na poziomie poszczególnych obszarów oraz całego przedsiębiorstwa, zestawiaj wykonanie z planem i analizuj odchylenia. Prowadź symulacje jak może wypłynąć zmiana taryf czy zwiększenie kosztów awarii sieci na zysk przedsiębiorstwa itp.

   

   

  Automatycznie kalkuluj taryfy w oparciu o przygotowane plany przychodów i kosztów. Wygeneruj wiele wersji taryf w oparciu o wielowariantowe prognozy i scenariusze decyzyjne.

   

   

  "(...) Wdrożenie narzędzia firmy BI-Pro w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie pozwoliło na uzyskanie dużych oszczędności i podniesienie efektywności zarządzania na poziomie całego przedsiębiorstwa.

  W szczególności istotnie ograniczono pracochłonność obsługi procesu budżetowania, raportowania i analizy odchyleń oraz sporządzania taryf, które to procesy dotąd odbywały się w Excelu. Usprawniono ponadto przepływ informacji zarządczej do kierownictwa działów i członków zarządu – obecnie osoby te we własnym zakresie mogą w każdej chwili dotrzeć do wymaganych informacji zarządczych, co ułatwia i zwiększa skuteczność kontroli kosztów na wszystkich szczeblach zarządzania."

  Jarosław Wantuła - Prezes Zarządu
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie

   

  "(...) Szczególnie udało się ułatwić proces opracowywania taryf oraz przygotowywania sprawozdań finansowych (RZiS w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym). Dzięki modułowi zarządzania przepływem pracy (Workflow) uporządkowano prace nad sporządzaniem wniosku taryfowego, eliminując miejsca powstawania błędów, tym samym skracając czas przygotowywania wniosku."
  Barbara Ermisch-Lipniacka - Prezes Zarządu
  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o.

   

  "(...) Wdrożone przez firmę BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. rozwiązanie pozwala nam w bardzo znacznym stopniu usprawnić procesy związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych na potrzeby planowania, budżetowania oraz zarządzania poprzez controlling, co w istotny sposób wpływa na wzrost efektywności funkcjonowania Spółki w tym obszarze."

  Beata Jagoda Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy
  Maciej Kędzior - Kierownik Działu Sprzedaży i Controllingu
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Tarnów

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji?

  Zapraszamy do kontaktu!