• Start
 • Usługi
 • Zintegrowane Systemy Informatyczne / ERP: analizy i doradztwo
 • Zintegrowane Systemy Informatyczne / ERP: analizy i doradztwo

  Bazując na naszych bogatych doświadczeniach, proponujemy usługi doradcze przy doborze i wdrożeniach zintegrowanych systemów informatycznych (m.in. klasy ERP/MRP), w tym:

  • Obiektywne analizy przedwdrożeniowe, identyfikacja i zdefiniowanie potrzeb oraz wymagań użytkowników,
  • Opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  • Doradztwo przy wyborze ofert dot. wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (ERP, CRM) - gwarantujemy obiektywizm oraz pełną niezależność od dostawców,
  • Opiniowanie ofert i umów wdrożeniowych, wsparcie w procesie negocjacyjnym z dostawcami,
  • Doradztwo w zakresie doboru właściwych architektur i technologii informatycznych we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem, analiza SWOT realizacji projektów informatycznych,
  • Nadzór i audyty wdrożeń systemów informatycznych zarządzania (ERP, CRM, BI),
  • Zarządzanie projektami wdrożeń systemów informatycznych.

   

  Efektywność organizacyjnego systemu zarządzania jest w dużej mierze wyznaczona przez sprawność podsystemu informacyjnego. Podstawowym warunkiem zapewnienia właściwej sprawności podsystemu informacyjnego jest zaś odpowiedni dobór rozwiązań informatycznych oraz należyte ich wdrożenie.

  Przy szybko rosnących możliwościach technologii informatycznych następuje ogromny rozwój funkcjonalności Zintegrowanych Systemów Informatycznych. Jednocześnie ma miejsce wzrost specjalizacji przedsiębiorstw, a więc koncentracja na kluczowych procesach biznesowych. To sprawia, że dobór właściwego rozwiązania informatycznego optymalnie dopasowanego do specyfiki danego przedsiębiorstwa staje się coraz trudniejszy i bardziej złożony. Związane jest z tym wysokie ryzyko wyboru niewłaściwego oprogramowania, które nie będzie w sposób efektywny wspierać procesów biznesowych przedsiębiorstwa na miarę aktualnych możliwości technologii informatycznych.

  Jeszcze większy wpływ na jakość końcowego rozwiązania informatycznego wspomagającego zarządzanie ma sposób realizacji procesu wdrożeniowego. W tym zakresie nie tylko liczą się doświadczenia branżowe firmy wdrożeniowej oraz duża wiedza jej konsultantów, ale też, a może nawet przede wszystkim sposób prowadzenia i zarządzania projektem tj. m.in.: odpowiedni podział na etapy, właściwa identyfikacja celów przedsięwzięcia na każdym z jego etapów, jak też stały monitoring poziomu osiągnięcia wyznaczonych celów, określenie jednoznacznych wymagań wobec zespołów wdrożeniowych oraz zakresu ich odpowiedzialności zarówno po stronie dostawcy, jak i przedsiębiorstwa, zbudowanie właściwych relacji między tymi zespołami, odpowiedni sposób dokumentowania wdrożenia, tryb odbioru poszczególnych etapów prac.

  Brak należytego podejścia w tym zakresie często prowadzi do porażki projektu wdrożeniowego, tj. m.in. niedotrzymania wymagań funkcjonalnych i jakościowych stawianych systemowi przed wdrożeniem, przekroczenia budżetu kosztów realizacji wdrożenia oraz terminów oddania systemu do eksploatacji. Różne źródła podają, że dzieje się tak w przypadku aż 30-50% tego typu projektów. Istotne jest zatem aby projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego miał nadany mu przez sam Zarząd właściwy priorytet oraz odpowiednio dobrane kadry do jego prowadzenia i wspierania.

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.