e-Faktury

Faktura elektroniczna (eFaktura) może służyć jako dowód powstania operacji gospodarczej podobnie jak faktura papierowa. Zgodnie z aktualnymi przepisami może posiadać podpis elektroniczny lub zostać doręczona za pomocą protokołu EDI.

Zastosowanie eFaktury znakomicie zmniejsza koszty działalności, w szczególności dla firm, które wystawiają ich wiele. Wynika to z tego, że proces ich wystawiania i doręczania jest szybszy, jak również zmniejsza się koszt ich składowania. Co równie istotne, elektroniczne faktury znacznie łatwiej jest przeglądać przy zastosowaniu odpowiedniego systemu teleinformatycznego.

 

Podpisywanie i wysłanie eFaktur sprzedaży

 

Wymagania

Podstawą do wystawienia elektronicznej faktury jest wcześniejsza zgoda kontrahenta na otrzymywanie ich w takiej formie. Faktury elektroniczne należy co do zasady korygować lub wystawiać duplikaty w takiej samej formie, czyli również elektronicznie. Wyjątkowo w przypadku uzasadnionych przeszkód dopuszcza się wystawienie i wysłanie ich w formie papierowej.

eFaktury przechowuje się w takim formacie, w jakim zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność. eFaktury przechowuje się tak długo jak papierowe, czyli do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Wystawianie i archiwizowanie faktur

W samym systemie  lub za pomocą jego interfejsu API mogą Państwo podpisywać faktury pieczęcią elektroniczną, wysyłać je do kontrahentów oraz archiwizować. W przypadku otrzymywania faktur elektronicznych od dostawców również możliwa jest ich prawidłowa archiwizacja oraz udostępnienie wygodnego interfejsu do przeglądania wg różnych kryteriów (kontrahenta, daty wystawienia, rodzaju itp.). Faktury kosztowe można również opisać w formie elektronicznej i po uzyskaniu wymaganych akceptacji wyeksportować do systemu finansowo-księgowego.

Podpisywane dokumenty muszą zostać wcześniej zaimportowane z systemu finansowo-księgowego w postaci plików XML lub PDF.

W czasie wdrożenia przygotowana zostanie na Państwa serwerze Infrastruktura Klucza Publicznego pozwalająca na tworzenie podpisu tzw. Pieczęci Elektronicznej. Polega to na wygenerowaniu certyfikatu, który posłuży do podpisywania faktur podpisem elektronicznym.

Dodatkowo, w module " Ewidencja" wszystkie dowody księgowe będą widoczne w niezależnych katalogach wraz z informacją o ich statusie. Dokumenty, których proces obiegu zostanie zakończony będą blokowane do zapisu.

 

Przyjmowanie eFaktur od dostawców

 

Obowiązki względem organów

Podatnik wystawiający elektroniczne faktury musi umożliwić organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej natychmiastowy (bez zwłoki), pełny (bez wyjątków) i ciągły (bez przerw) dostęp do faktur. Oznacza to, że w trakcie kontroli powinien dysponować środkami technicznymi aby umożliwić pobór, odczyt oraz weryfikację integralności treści i autentyczności pochodzenia każdej faktury.

 

O e-fakturach w Polsce

Z początkiem roku 2011 nowy pakiet rozporządzeń zliberalizował przepisy regulujące obrót fakturami w formie elektronicznej. Polska jest pierwszym krajem, który już wprowadził  wytyczne z dyrektywy UE, co skutkuje najbardziej zliberalizowanymi przepisami w tym zakresie. Ustawodawca wskazuje, że elektroniczne faktury muszą być zabezpieczone pod kątem autentyczności pochodzenia i integralności ich treści. Oznacza to, że przedsiębiorca posługujący się fakturą elektroniczną zobowiązany jest wykazać, że:

- po pierwsze, dane na fakturze pozostającej w obiegu nie uległy zmianom;

- po drugie, że zastosowana forma elektroniczna daje absolutną pewność identyfikacji nadawcy i odbiorcy faktury.

 

Do końca 2010 r., zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, faktury należało drukować i archiwizować w formie papierowej. Organizacje, które chciały korzystać z elektronicznych faktur, musiały wyposażyć się np. w kosztowny system EDI lub podpisywać faktury cyfrowym podpisem kwalifikowanym, odnawianym corocznie – co wiąże się także z opłatami i z technicznego punktu widzenia bywa uciążliwe.

 

 

Więcej na temat systemu eDokumenty. 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.