Inne cechy systemu

Poczta elektroniczna

Poczta email przechowywana jest na serwerze, skąd jest udostępniana poprzez protokół IMAP dla systemu eDokumenty, który jest wyposażony we wbudowanego klienta poczty elektronicznej. Serwer pocztowy zapewnia również dostęp do serwera SMTP za pośrednictwem którego można wysyłać pocztę wychodzącą.

Dzięki takiemu rozwiązaniu poczta jest zabezpieczona przed utratą i jednocześnie może być dostępna z innych klientów pocztowych np. tych zainstalowanych na urządzeniach mobilnych.

Poczta przeczytana w systemie eDokumenty jest w nim również dodatkowo archiwizowana w kartotekach klientów lub spraw. Dzięki temu staje się dostępna dla pozostałych uprawnionych do kartoteki klienta pracowników jak również zostaje zabezpieczona przed usunięciem. Archiwizacja odbywa się również automatycznie w oparciu o filtry nadawców i odbiorców wiadomości lub dodatkowy numer sprawy umieszczany na końcu tematu wychodzących maili.

 

Wydruki i wysyłka

Dla każdego dokumentu można generować wydruki do formatów PDF, HTML, Excel i Word RTF. Wydruki mogą być załączane od razu do wiadomości email i wysyłane z zachowaniem w temacie numeru sprawy.

Dla wydruków można tworzyć wiele różnych szablonów oraz wersji językowych.

 

Zestawienia, analizy i kokpity menedżerskie

System pozwala na prowadzenie złożonych analiz na podstawie danych zgromadzonych we własnej bazie, jak również na podstawie danych systemów ERP i hurtowni danych. Dostępne są mechanizmy Drill-down oraz możliwość otwierania skojarzonych informacji.

Moduł raporty dostarcza wszystkich szczegółowych informacji zgodnie z przekazaną specyfikacją zapytania. Możliwe jest:

 • tworzenie własnych kwerend
 • pogłębiania danych (drill-down)
 • otwierania skojarzonych formatek
 • zapytania w zewnętrznych źródłach danych
 • eksport danych do Excel z zachowaniem polskich znaków
 • wykresy graficzne.

Ponadto, system udostępnia mechanizm Dashboards – czyli kokpity menedżerskierskie, dzięki którym na jednym ekranie można zgromadzić wiele wskaźników równocześnie.

 

Automatyczne powiadomienia

System pozwala wysyłać powiadomienia o wielu rodzajach aktywności m.in:

 • Dodanie komentarza do sprawy, zadania, dokumentu
 • Dodanie dokumentu w sprawie
 • Przydzielenie zadania workflow
 • Przeterminowanie zadania
 • Utworzenie spotkania, zmiana w spotkaniu
 • Zaproszenie na spotkanie.

Powiadomienie może zostać wysłane na następujące sposoby:

 • powiadomienie w wewnętrznym komunikatorze
 • powiadomienie na email
 • powiadomienie SMS (po podłączeniu do bramki).

 

Moduł OCR

System może być skonfigurowany do współpracy z modułem OCR (ang. Optical Character Recognition), w celu automatyzacji rejestracji dużych ilości dokumentów. W tym zakresie dostępnych jest wiele rozwiązań. Ich dopasowanie uwarunkowane jest specyfiką procesów rejestracji i charakterem dokumentów dedykowanych do automatyzacji.

 

Integracja z innymi systemami np. ERP/FK/CRM

Integracja z innymi systemami może obejmować m.in. synchronizację baz kontrahentów, dostawców, produktów, eksport zamówień sporządzonych w systemie czy też zwrotny import faktur sprzedaży/zakupu. Informacje o rozrachunkach mogą być wyświetlane online, bezpośrednio z bazy systemu FK/ERP lub importowane jako rozliczenia na dowodach sprzedaży.

 

Uprawnienia i kastomizacja

System posiada bardzo zaawansowany wielopoziomowy podsystem uprawnień. Jego zaletą jest to, że w minimalny sposób angażuje użytkowników, gdyż większość danych jest udostępniana na podstawie inteligentnych reguł opartych o maski uprawnień, strukturę organizacyjną role i grupy przypisane poszczególnym użytkownikom.

Dla administratorów system eDokumenty oferuje potężne możliwości dostosowania. Na możliwości kastomizacji składają się m.in.: graficzna konfiguracja workflow zgodna z BPMN, narzędzie do raportowania, budowanie widoków i modułów w XML, pluginy, komendy workflow, szablony Flexy i własne formularze.

 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.