Oceny Pracownicze

Oceny pracownicze umożliwiają pracownikowi uzyskanie informacji jak jego praca jest postrzegana i oceniana przez przełożonego, dzięki czemu ma on możliwość skorygowania działań, zachowań które w ocenie wypadły słabiej i dzięki temu zapewnia sobie możliwość rozwoju zarówno zawodowego jak i osobowościowego.

Dzięki cyklicznej formie (zazwyczaj oceny pracownicze odbywają się raz w roku), zarówno pracownicy jak i przełożeni mają możliwość obserwacji jak kształtuje się rozwój kompetencji ocenianych osób na przestrzeni lat. Bardzo często dopiero podczas procesu ocen, zwłaszcza podczas rozmów oceniających, następuje jasne określenie oczekiwań w stosunku do zadań i zachowań osoby ocenianej. Moduł „Oceny pracownicze” umożliwia automatyzację wielu czynności towarzyszących procesowi ocen. Wymusza prawidłowy obieg dokumentacji ocen, proces ich zatwierdzania oraz terminowe realizowanie poszczególnych etapów procesu poprzez automatyczne przypomnienia oceniającym o zbliżających się ważnych terminach. Istniejące w aplikacji zestawienia wystawionych ocen, umożliwiają ich późniejszą analizę i porównanie względem  wszystkich okresów.

 

Korzyści wynikające z zastosowania modułu „oceny pracownicze”

Proces ocen pracowniczych, wymaga właściwej obsługi, trzymania się określonych terminów, przekazywania formularzy odpowiednim osobom, krótko mówiąc wymaga ścisłego trzymania się określonej procedury. Dużym ułatwieniem w jego obsłudze, jest wprowadzenie modułu „Oceny Pracownicze”. Zapewnia ona m.in.:

  • ewidencję: informacji o pracownikach, notatek z oceny i ostatecznej oceny pracownika,
  • kontrolę zmian personalnych,
  • przypominanie o ważnych terminach, np. o terminie oceny pracownika,
  • automatyzację obiegu zatwierdzenia ocen pracowniczych,
  • możliwość sporządzenia wydruku ocen pracowników wg wzorca, 
  • możliwość zmian kryteriów ocen pracowników,
  • kontrolę uprawnień do dokumentów ocen na wielu poziomach,
  • możliwość współpracy modułu „Oceny pracownicze” z innymi modułami opartymi o rozwiązanie eDokumenty,
  • pracę w środowisku rozproszonym (rożne lokalizacje) czyli daje możliwość korzystania z systemu w dowolnym miejscu,
  • zmniejszenie liczby dokumentów krążących po organizacji.

 

Opis funkcjonalności z punktu widzenia osoby oceniającej

Moduł „Oceny pracownicze” umożliwia osobom oceniającym przygotowanie dokumentu oceny w prosty i szybki sposób. Zapewnia m.in. szybki wybór i ewentualne zmiany kryteriów oceny. Takie dane jak np. stanowisko, dane pracownika, data jego zatrudnienia i data mianowania, dział w którym pracuje są zawsze aktualne i automatycznie pobierana z profilu pracownika ocenianego:

 

 

Po wprowadzeniu kryteriów oraz daty przeprowadzenia oceny, osoba oceniająca przekazuje dokument do dalszego zatwierdzenia według następującej ścieżki:

 

 

Opis funkcjonalności z punktu widzenia osoby ocenianej

Oceniany zapoznaje się kryteriami przygotowanymi przez bezpośredniego przełożonego, pod kątem których będzie oceniany. W kolejnym kroku oceniany akceptuje (bądź nie akceptuje) swoją ocenę przygotowaną przez przełożonego. Po wprowadzeniu przez oceniającego notatki (uwag, poleceń, komentarzy) jest ona automatycznie przesyłana do ocenianego, który ma możliwość jej akceptacji, bądź odrzucenia:

 

 

Wprowadzanie samooceny jak i ocenienie przez przełożonego

Aby ułatwić samooceną jak i ocenę wykonywaną przez przełożonego w module „Oceny Pracownicze” ujednolicono formularz do wprowadzania punktowego oceniania wybranych kryteriów. Co za tym idzie zminimalizowano możliwość popełnienia błędu przy ocenie:

 

 

Omówienie wyniku oceny

Jednym z końcowych kroków oceny pracownika jest omówienie wyniku oceny. W tym celu system dokonuje zestawiania samooceny i oceny dokonanej przez przełożonego i generuje zestawianie dzięki któremu widać w jakich kryteriach istnieje rozbieżność punktowa. Rozbieżność punktowa pozwala na skupienie się na najważniejszych aspektach oceny pracowniczej:

 

 

 

Oczekują Państwo dalszych informacji?

Zapraszamy do kontaktu!