• Start
 • Publikacje
 • Planowanie bilansu i przepływów pieniężnych w firmie usługowej
 • Planowanie bilansu i przepływów pieniężnych w firmie usługowej

  Często spotykaną sytuacją w zarządzaniu finansami firmy jest konieczność przygotowania budżetu spółki w postaci pełnego sprawozdania tj. rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych. Odbiorcą tego zestawu sprawozdań może być klient wewnętrzny np. Zarząd bądź Rada Nadzorcza, ale często taki zestaw dokumentów finansowych jest wymagany przez instytucje zewnętrzne, np. banki, w których spółka posiada produkty finansowe. O ile przygotowanie budżetu w postaci rachunku zysków i strat jest generalnie standardem w zdecydowanej większości firm istniejących na rynku, to przygotowanie bilansu a następnie rachunku przepływów pieniężnych może już przysporzyć pewne trudności. W niniejszym tekście zostaną przedstawione ogólne wskazówki dotyczące postępowania przy tworzeniu planu bilansu i rachunku przepływów pieniężnych w firmie usługowej przy założeniu, że mamy już przygotowany budżet w postaci rachunku zysków i strat w wersji porównawczej.


   

   

   

  1. Bilans.

  • Aktywa trwałe – poprawne przygotowanie planu dla wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wymaga przede wszystkim ujęcia planowanych zakupów a także odpowiedniej kalkulacji amortyzacji dla nowych środków trwałych i dla już istniejących z uwzględnieniem możliwości zakończenia umorzenia w trakcie roku budżetowego. Systemy finansowo-księgowe stosowane w firmach w większości wypadków pozwalają na wygenerowanie tabeli amortyzacyjnej na dany rok budżetowy dla środków trwałych i WNiP, które są już w ewidencji księgowej. Jednak w przypadku planu inwestycji przydatne są bardziej zaawansowane narzędzia budżetowe istniejące na rynku, który pozwalają na utworzenie planu inwestycji na poziomie grupy środków trwałych a nawet na poziomie pojedynczego środka trwałego. Mechanizmy stosowane w tego typu systemach pozwalają na ułożenie inwestycji w odpowiednio zhierarchizowaną strukturę, przyporządkowanie ich do odpowiednich miejsc powstawania kosztów a nawet określenia sposobu finansowania (gotówka, leasing, kredyt), co również ma wpływ na dane w sprawozdaniu finansowym. Z punktu widzenia bilansu najistotniejszą sprawą jest określenie wartości brutto (początkowej) środka trwałego oraz kalkulacja na podstawie wskazanej stawki kwoty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
    
  • Należności – w momencie kiedy posiadamy już przygotowany plan sprzedaży określenie poziomu należności w bilansie jest stosunkowo proste. Używamy do tego uzasadnionego historycznie wskaźnika rotacji należności oraz ewentualnie korygujemy wartości o wiedzę na temat ryzyk, które mogą się pojawić w trakcie roku budżetowego. W miejsce metody uproszczonej możemy oczywiście wykorzystać bardziej szczegółowe dane pochodzące z systemu do budżetowania gdzie sprzedaż możemy zaplanować na poziomie kontrahenta i przyjąć średni czas zapłaty, który charakteryzował takiego kontrahenta. Dokładność takich wyliczeń będzie zdecydowanie większa i może wręcz pozwolić na zaplanowanie wiekowania należności.
    
  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – sytuacja w tej pozycji bilansowej jest zbieżna z podejściem charakterystycznym dla aktywów trwałych. Mamy do czynienia z kosztami (polisy, prenumeraty, abonamenty itp.), które wymagają odnowienia ale też możemy się spodziewać ustania niektórych pozycji kosztowych lub pojawienia się nowych. Ponieważ w wielu firmach ta pozycja stanowi znaczącą wartość niezbędne jest prowadzenia dodatkowej ewidencji, czy to w arkuszach kalkulacyjnych czy w systemie do budżetowania i controllingu.
    
  • Zobowiązania – do kalkulacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług możemy użyć wartości z pozycji rachunku zysków i strat tj. zużycie materiałów i energii, usługi obce i pozostałe koszty rodzajowe wraz z uwzględnieniem historycznie ukształtowanego wskaźnika rotacji zobowiązań. Ważna jest identyfikacja zobowiązań długoterminowych z tytułu dostaw choć tak długie terminy płatności to nieczęsto spotykana sytuacja. Problem podziału na zobowiązania krótko- i długoterminowe wystąpi zdecydowanie w przypadku leasingów, szczególnie, że najnowsze przepisy zmierzają w kierunku traktowania wszystkich leasingów jako finansowe. W odpowiedniej kalkulacji wg terminów zapadalności pomogą harmonogramy dołączone do umów leasingowych. Zobowiązania z tytułu podatków od wartości dodanej powinny wynikać również z rachunku zysków i strat jako różnica pomiędzy pozycjami przychodowymi (VAT należny) i odpowiednimi pozycjami kosztowymi (VAT naliczony). W przypadku CIT sprawa jest bardziej skomplikowana ze względu na złożoność tematu więc zalecane jest wyliczenie podatku od zysku na poziomie EBIT akceptując pewne odchylenia od faktycznego zobowiązania podatkowego.

   

  Do wyliczenia zobowiązań wynikających z wynagrodzeń tj. zobowiązań do ZUS, US (PIT-4) oraz wynagrodzeń do wypłaty zalecane jest prowadzenie szczegółowego planowania wynagrodzeń na poziomie pojedynczego pracownika z syntezą do kont agregujących, przechowujących wartości do zasilenia bilansu. W sytuacji gdy w firmie jest zatrudnionych kilku – kilkunastu pracowników do stworzenia takie planu wystarczy zwykły arkusz kalkulacyjny. Liczba pracowników na poziomie kilkudziesięciu – kilkuset determinuje posiadanie specjalnych narzędzi do budżetowania.

   

   

   

   

  2. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia).

  Pierwsza i druga część w planie przepływów pieniężnych czyli zysk/strata netto z uwzględnieniem korekt wynika z danych z rachunku zysków i strat oraz bilansu i jest stosunkowo prosta do wyliczenia. Kalkulacje można zautomatyzować w oparciu o arkusze kalkulacyjne lub specjalistyczne systemy do sprawozdań. Podobnie jak w planowaniu bilansu tu również będą przydatne harmonogramy umów leasingowych, ponieważ płatności rat leasingowych należy wyłączyć w ramach korekt i jednocześnie wskazać w przepływach pieniężnych z działalności finansowej.

  Kolejny ważny element rachunku przepływów pieniężnych to plan wydatków inwestycyjnych. I tu przydatne są szczegółowe kalkulacje wykonane podczas przygotowania danych dla nowych aktywów trwałych. Bardzo pomocne są w tym wypadku systemy do budżetowania, które poprzez automatyzację procesów sprawią, że odpowiednie dane będą ujęte również w rachunku przepływów pieniężnych.

  Po poprawnym przeprowadzeniu wyżej opisanych operacji powinniśmy uzyskać kwotę planowanych wolnych przepływów pieniężnych, które po uwzględnieniu ich w odpowiedniej pozycji aktywów obrotowych w bilansie powinny pozwolić zachować zasadę równowagi bilansowej i zamknąć z sukcesem nasz plan finansowy w postaci pełnego zestawu sprawozdań.

   

  Autor: Rafał Gawędzki, CFO.