Raportowanie zarządcze i controlling

Kadra zarządzająca firmą oczekuje od działów analitycznych i controllingowych danych i informacji, które wspomogą proces podejmowania decyzji. Mogą być one dostarczane za pomocą stałych raportów, ale często występuje też potrzeba analiz doraźnych tzw. ad hoc. Nasze rozwiązania oferują obie te funkcjonalności, dzięki czemu analityk bądź pracownik działu controllingu niewiele czasu poświęca na przygotowanie danych, a zdecydowanie więcej na prezentację wniosków z analiz.

Analizy ad hoc cechuje wielowymiarowe podejście do zagadnienia, dane dotyczące jednego problemu można przedstawiać w wielu wariantach, co ułatwia szersze spojrzenie na problem. Każdą analizę można zapisać, do wykorzystania w późniejszym czasie. Można również na jej bazie utworzyć stały raport, który będzie cyklicznie przesyłany do użytkowników końcowych (Zarząd, dyrektorzy, kierownicy) w postaci załączników w formie MS Excel, PDF, bądź prezentacji PowerPoint, w odgórnie zdefiniowanych cyklach. Mogą to być przykładowo wybrane dni tygodnia, miesiąca, bądź inne ustalone terminy.

Wysyłkę raportów cyklicznych można również uzależnić od spełnienia wcześniej zdefiniowanych warunków np. przekroczenie budżetu na dany miesiąc.

Często spotykanym problemem w analizie danych w przedsiębiorstwie jest to, że dane przekazywane z działu księgowego (biura rachunkowego) są w standardowym układzie prezentacyjnym (finansowym) i nie pozwalają na pokazanie szerszego aspektu działania firmy. Nasze rozwiązanie pozwala na tworzenie dodatkowych modeli w układzie zarządczym, bazując na tym samym zestawie danych z wykonania z ksiąg rachunkowych.

Dobrym przykładem może być podejście do prezentacji wśród danych z wykonania, kosztów faktur wystawionych przez pracowników firmy działających na zasadzie samozatrudnienia, które zgodnie z przepisami księgowymi są ujmowane w pozycji „Usługi obce”, a w układzie zarządczym mogą być prezentowane w pozycji „Wynagrodzenia”. Również struktury planistyczne mogą się różnić od planu kont z programu finansowo – księgowego. Przykładowo, układ analityczny kont z danymi z wykonania dotyczący podróży służbowych zawierający konta: koszty diet, koszty noclegów, koszty opłat parkingowych może być zastąpiony w procesie budżetowania, w celu jego uproszczenia, jednym kontem: koszty podróży służbowych.

Narzędzie daje również kadrze zarządzającej możliwość bieżącego monitorowania wskaźników operacyjnych poprzez odpowiednio skonstruowane pulpity dostępne z poziomu komputera, jak również telefonu i tableta.

Kolejnym ważnym elementem rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie jest planowanie długoterminowe. Rozwiązanie oferuje możliwość budżetowania na wiele lat do przodu z różnym poziomem szczegółowości np. pierwszy rok w układzie miesięcznym, drugi w kwartalnym a kolejne lata w ujęciu rocznym. Dane mogą być planowane na bazie istniejących już danych z lat ubiegłych za pomocą różnorakich współczynników, kluczy podziałowych, rozkładów, co zdecydowanie przyspiesza prace budżetowe. Dodatkowo dostępna jest funkcjonalność pozwalającą na tworzenie wielu scenariuszy i wariantów budżetów, które pozwalają na wybór optymalnej wersji.

 

Przykładowy RZiS z wariantami planu.

 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.