• Start
 • Rozwiązania
 • Kontroling / Zarządzanie Wydajnością - Performance Management
 • Kontroling / Zarządzanie Wydajnością - Performance Management

  Rozwiązania controllingowe do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw (ang. CPM - Corporate Performance Management) zapewniają przejście na najwyższy poziom wykorzystania danych i informacji, którymi dysponuje organizacja nie tylko w zakresie raportowania przeszłości, ale też na potrzeby wdrożenia aktywnych działań mających na celu poprawę wydajności funkcjonowania organizacji zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.

  Wspierane procesy obejmuję planowanie finansowe i strategiczne, budżetowanie i controlling, raportowanie i konsolidację zarządczą wraz z elementami prognozowania i symulacji decyzyjnych.

   

  Efektywna alternatywa dla arkusza kalkulacyjnego

  Oferowane przez nas rozwiązania skutecznie wypierają standardowe narzędzia wykorzystywane zarówno w controllingu operacyjnym, jak i analizie finansowej takie jak arkusze kalkulacyjne (np. Excel), czy proste aplikacje tworzone siłami programistycznymi działów IT - koniec ze żmudnym przepisywaniem danych, ręcznym sklejaniem arkuszy, czy też ciągłą korektą formuł przy najdrobniejszych zmianach struktury arkuszy.

  Jedną z podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem jest budżetowanie. Systemy controllingowe klasy CPM w szczególny sposób wspomagają procesy budżetowania poprzez umożliwienie m.in.:

  • szybkiego przygotowywania budżetów opartych na rzetelnych kalkulacjach i wieloprzekrojowych wskaźnikach rozkładu danych,
  • efektywnej pracy grupowej kierowników i controllerów nad budżetami oraz automatycznej konsolidacji budżetów lokalnych w jednolity budżet przedsiębiorstwa,
  • scentralizowania w jednej spójnej wielowymiarowej hurtowni danych procesów informacyjnych związanych z przygotowaniem informacji budżetowej,
  • sprawnej obsługi obiegu tej informacji w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • szybkiej analizy odchyleń i monitorowania wskaźników oraz automatycznej dystrybucji raportów i analiz ekonomicznych do kierowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

  Nasze rozwiązania to nowoczesne systemy klasy Business Intelligence oparte na własnej hurtowni danych zrealizowanej w technologii wielowymiarowych baz danych OLAP (On-Line Analytical Processing), co zapewnia wysoką efektywność w analizie ekonomicznej dalece nieporównywalną z arkuszami kalkulacyjnymi i innymi klasycznymi platformami informatycznymi.

  Zapewniona jest przy tym łatwość zarządzania wielowymiarowymi zbiorami danych controllingowych, bezpieczeństwo zgromadzonych danych i zarządzanie uprawnieniami dostępu poszczególnych użytkowników, a także niebywałą efektywność przygotowywania analiz ekonomicznych dla potrzeb wspomagania decyzji zarządczych.

   

  Dla kogo?

  O ile wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP wspiera i automatyzuje szczególnie operacyjny szczebel zarządzania przedsiębiorstwem, o tyle system controllingowy CPM dedykowany jest dla wspomagania zarządzania na poziomie taktycznym i strategicznym. W szczególności system przeznaczony jest dla następujących grup użytkowników: członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, controllerzy i analitycy finansowi, kierownicy działów.

  System do controllingu / CPM polecany jest w konfiguracji zarówno dla małych i średnich firm jak też dla sektora dużych przedsiębiorstw, w tym także dla grup kapitałowych.

   

  Najważniejsze funkcje systemu CPM

   

  Budżetowanie

  System controllingowy CPM to narzędzie dzięki, któremu menadżerowie mogą spędzić więcej czasu na podejmowanie decyzji biznesowych, nie tracąc go na żmudne i czasochłonne przygotowywanie danych.

  Posiadanie elastycznego, kompleksowego systemu budżetowania staje się w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością.

  System do controllingu / CPM umożliwia szybkie i łatwe utworzenie modelu budżetowego firmy, dając użytkownikowi więcej czasu na analizę i zrozumienie danych. CPM jest narzędziem, które można wyjątkowo szybko i prosto wdrożyć. Zaprojektowany z myślą o administratorach budżetu i controllerach, kontroler finansowy jest w stanie utworzyć model controllingowy w kilka sekund.

   

  Raportowanie

  System do controllingu CPM dostarcza wyrafinowany, wszechstronny moduł do raportowania – umożliwiający tworzenie formalnych sprawozdań zarządczych, zapewniając jednocześnie elastyczność i podobieństwo interfejsu programu Excel. Technika „drążenia danych” (ang. drill down), „wycinaj i kawałkuj” (ang. slice-and-dice) oraz widoki w postaci tabel przestawnych umożliwiają tworzenie w łatwy sposób nowych raportów, aby sprostać zmieniającym się potrzebom.

   

  Zbudowana na najnowocześniejszej technologii OLAP baza danych stanowi wielowymiarową kostkę danych pozwalającą na sprawdzenie każdego elementu, który włączamy do swojego modelu raportowania.
  Interfejs raportujący jest bardzo elastyczny oraz idealny zarówno dla tworzenia tymczasowych, jak i formalnych raportów.

   

  Analizy

  Analizy to krytyczny komponent zarządzania efektywnością — dzięki nim firma może konkurować bardziej agresywnie. Zazwyczaj organizacje muszą stawiać czoła znaczącym wyzwaniom związanym z przekształcaniem niezliczonych ilości danych w praktyczne informacje.

   

  Narzędzia analityczne odgrywają krytyczną rolę w porządkowaniu takich informacji oraz nadawaniu im priorytetów, tak by kierownicy średniego i wyższego szczebla mogli podejmować właściwe decyzje. Tradycyjnie organizacje polegały głównie na arkuszach kalkulacyjnych, wykorzystując je jako swoje podstawowe narzędzie analityczne. Z podejściem takim często wiązał się szereg problemów dotyczących współpracy, poprawności i dokładności danych, a także możliwości przekształcania analiz w praktyczne budżety lub prognozy.

   

  Planowanie kosztów osobowych

  Moduł zapewnia szereg ułatwień przy planowaniu kosztów osobowych w szczególności dotyczących wynagrodzeń, ale też wszelkich kosztów przypisanych do pracownika jak np. koszty podróży służbowych, telefonów, świadczeń dodatkowych. W zautomatyzowany sposób możliwe jest wprowadzanie planów związanych z masową zmianą wynagrodzeń lub innych składników płacowych jak też pozapłacowych alokowanych na pracownika, a następnie konsolidowanych na poziomie działu. Dostęp do modułu może zostać ograniczony do wąskiej grupy osób np. działu płac, który planuje dane na poziomie pracownika tak, aby inni użytkownicy nie mieli możliwości dostępu do danych wrażliwych.

   

  Konsolidacja sprawozdań finansowych

  Poprzez możliwość połączenia danych pochodzących z różnych systemów ERP, a także różnych układów planu kont w jednym zunifikowanym układzie informacyjnym w systemie CPM mamy możliwość łatwej obsługi konsolidacji raportowania i controllingu w ramach grup kapitałowych. Funkcjonalność systemu pozwala na obsługę różnorodnych operacji związanych z tym procesem jak np. tworzenie dzienników księgowych korekt konsolidacyjnych czy eliminacji międzyfirmowych.

   

  Zalety systemu controllingowego CPM

  Kierownictwo przedsiębiorstw, które wdrożyły system do controllingu CPM wskazuje m.in. na następujące uzyskane EFEKTY:

  • informacje o odchyleniach dostępne na czas - znaczne zwiększenie szybkości uzyskiwania raportów zarządczych i przez to możliwości podejmowania przez kierowników terminowych decyzji korygujących,
  • zapanowanie nad procesami budżetowania i controllingu (m.in.: grupowy proces negocjowania budżetów, zarządzanie wersjami, historia zmian, analizy "co jeśli"),
  • zwiększenie precyzji i szczegółowości planowania finansowego i rzeczowego,
  • lepsza wiedza na potrzeby podejmowania decyzji - możliwość szybkiego porównywania różnych wariantów symulacyjnych,
  • rzetelność uzyskiwanej informacji - zmniejszenie ilości pomyłek i błędów w opracowywanych danych,
  • zapanowanie nad dostępem pracowników do właściwych informacji,
  • znaczne ograniczenie pracochłonności operacji przygotowywania danych planistycznych i raportów zarządczych.

  Dlaczego warto powierzyć nam wdrożenie systemu do controllingu CPM?

  Posiadamy wysokie kompetencje w zakresie controllingu. Dotąd zrealizowaliśmy kilkadziesiąt wdrożeń systemów controllingowych CPM w takich firmach jak m.in.:

  Na potrzeby prezentacji systemu dysponujemy praktycznymi przykładami controllingowych i budżetowych modeli systemu CPM dla przedsiębiorstw różnych branż, w tym m.in.:

  • produkcyjnych,
  • handlowych,
  • budowlano-montażowych,
  • komunalnych.
   
  Dlaczego Twoja firma potrzebuje Corporate Performance Managment? Oto 6 głównych powodów.

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.

   

  Zintegrowane planowanie finansowe

  Nasze rozwiązania w zakresie planowania finansowego pozwalają wspomóc te działania w każdej organizacji poprzez możliwość elastycznego zamodelowania każdego typu procesów.

  Więcej...

  Budżetowanie i prognozowanie

  Dzięki naszym rozwiązaniom do budżetowania i prognozowania menadżerowie mogą spędzić więcej czasu na podejmowaniu decyzji biznesowych nie tracąc go na żmudne i czasochłonne przygotowywanie danych. Posiadanie elastycznego, kompleksowego systemu budżetowania staje się w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością.

  Więcej...

  Konsolidacja finansowa i zarządcza

  Poprzez możliwość połączenia danych pochodzących z różnych systemów ERP, a także różnych układów planu kont w jednym zunifikowanym układzie informacyjnym nasze rozwiązania oferują możliwość łatwej obsługi konsolidacji raportowania i controllingu w ramach grup kapitałowych.

  Więcej...

  Raportowanie zarządcze i controlling

  Stwórz elastyczne modele raportowania zarządczego. Wielowymiarowo analizuj dochodowość twoich produktów, segmentów rynkowych i klientów.

  Więcej...

   

  Zarządzanie płynnością finansową

  Zarządzaj płynnością finansową przewidując potencjalne skutki finansowe planowanych decyzji na szczeblu operacyjnym.

  Więcej...

  Controlling personalny

  Działy zarządzania zasobami ludzkimi muszą borykać się z wieloma wyzwaniami takimi jak coraz większa mobilność kadr i związane z tym ryzyko rotacji, wzrastająca liczba składników wynagrodzeń, bonusów i innych elementów kosztowych związanych z pracownikiem jak też ich zmienność w czasie. To sprawia, że coraz trudniej jest zarządzać wszystkimi tymi elementami oraz właściwie zaplanować koszty związane z utrzymaniem kadry.

  Więcej...

  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  Głównym celem, podczas prac nad usprawnieniem pracy z budżetami oraz realizacją projektów inwestycyjnych, jest zebranie danych od osób odpowiedzialnych za przygotowanie pomniejszych planów inwestycyjnych. Następnie, poprzez systemowe zarządzanie i agregacje, zostaje wybrany pakiet projektów do realizacji i prezentacji przed zarządem. W przypadku projektów, które zostały wskazane do realizacji, wymagana jest bieżąca kontrola oraz monitorowanie przekroczeń związanych z ponoszonymi kosztami w zestawieniu z zatwierdzonymi budżetami.  

  Więcej...

  Controlling w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych i energetyki cieplnej

  Zapewnij kierownikom poszczególnych działów przyjazne i intuicyjne narzędzie do budżetowania przychodów i kosztów w swoim dziale dowolnymi metodami, w oparciu o dane historyczne czy z zastosowaniem rozkładów wskaźnikowych, poprzez określanie oczekiwanych odchyleń czy wskazanie docelowych wartości.

  Więcej...

  Oceny Pracownicze

  Moduł „Oceny pracownicze” umożliwia automatyzację wielu czynności towarzyszących procesowi ocen. Wymusza prawidłowy obieg dokumentacji ocen, proces ich zatwierdzania oraz terminowe realizowanie poszczególnych etapów procesu poprzez automatyczne przypomnienia oceniającym o zbliżających się ważnych terminach.

  Więcej...

  Wiekowanie materiałów

  Istnieje wiele korzyści płynących z wiekowanie materiałów w celu poprawy kondycji sprzedaży.

  Więcej...